Som Formació online

Nòmines, SS i contractació laboral. Iniciació

Inici

19

Setembre

2024

Final

13

Desembre

2024

Hores

80

620€
Inscripció

Objectius del curs

Dotar els alumnes dels coneixements necessaris sobre els principals conceptes de la contractació laboral, amb l'objectiu que siguin conscients dels seus drets, així com de les seves obligacions i deures, augmentant els seus coneixements en la gestió dels recursos humans.

Afavorir el coneixement dels empleats sobre els diferents aspectes relacionats amb la contractació de personal perquè afrontin el món laboral en les condicions més òptimes possibles. Introduir a l'alumne en un dels aspectes més importants a l'hora d'ocupar un lloc en el departament de RR.HH d'una empresa o haver de realitzar aquestes funcions.

Conèixer els conceptes bàsics associats al sistema de gestió salarial. Familiaritzar l'alumnat amb els elements conformadors de la nòmina. Introduir l'alumnat en els principals elements necessaris per a realitzar el càlcul de les retencions a compte de l'IRPF i el seu desenvolupament pràctic a través d'internet.


Dirigit a

Empresaris i professionals de pimes que hagin de gestionar temes laborals i que tinguin una base de coneixements en l'elaboració de les nòmines. Departaments de personal, gestories i assessories que necessitin actualitzar la informació relativa a contractes.


Contingut

Mòdul I.

UD1. El contracte de treball. Les parts contractants i la seva relació laboral. 1.1. El contracte de treball: definició legal. 1.2. Característiques del contracte de treball. 1.3. Formes del contracte de treball. 1.4. Nul·litat o validesa del contracte. 1.5. Període de prova. 1.6. La figura del treballador concepte 1.7. La capacitat per treballar. 1.8. La capacitat per a contractar. 1.9. La figura de l'empresari.

UD2. Modalitats de contractació laboral I: el contracte indefinit. 2.1. Concepte. 2.2. Formalització del contracte. 2.3. Forma escrita. 2.4. Comunicació al servei públic d'ocupació. 2.5. Obligacions d'informar al treballador. 2.6. Obligacions d'informar els representants dels treballadors. 2.7. Contractes acollits al programa de foment de l'ocupació. 2.8. Contracte per al foment de la contractació indefinida.

UD3. Modalitats de contractació laboral II: el contracte temporal. 3.1. Introducció. 3.2. Contracte per obra i servei determinat. 3.3. Contractes eventuals per circumstàncies de la producció. 3.4. Contracte d'interinitat. 3.5. Substitució de treballadors jubilats anticipadament. 3.6. Contracte temporal per al foment d'ocupació de treballadors minusvàlids. 3.7. Contractes temporals per a treballadors desocupats en situació social.

UD4. Modalitats de contractació laboral III: els contractes formatius. 4.1. Definició. 4.2. El contracte per a la formació. 4.3. Els contractes de formació subscrits amb treballadors minusvàlids. 4.4. El contracte de treball en pràctiques.

UD5. Modalitats de contractació laboral IV: temps parcial, fixos discontinus i de relleu. 5.1. Contracte a temps parcial. 5.2. Contractes per temps indefinit de fixos-discontinus. 5.3. El contracte de relleu. 5.4. Contracte de jubilació parcial.

UD6. Modalitats de contractació laboral V. Altres tipus. 6.1. El contracte de treball a domicili. 6.2. Contracte en grup, auxili associat i comú. 6.3. Contractes especials.

 

Mòdul II.

UD7. Introducció. 7.1. Conceptes bàsics del dret laboral i les seves fonts. 7.2. La figura del treballador: concepte. 7.3. La figura de l'empresari. 7.4. Modalitats de contractació i incentius a la cotització.

UD8. La contractació laboral de treballadors estrangers. 8.1. Treballadors extracomunitaris. 8.2. Treballadors comunitaris.

UD9. La contractació a través d'empreses de treball temporal. 9.1. Normativa aplicable. 9.2. Les empreses de treball temporal.

UD10. L'extinció del contracte I. 10.1. Introducció. 10.2. Mútua acord entre les parts. 10.3. Les causes consignades en el contracte. 10.4. La resolució unilateral per modificació substancial de les condicions de treball. 10.5. L'extinció del contracte per voluntat del treballador. 10.6. L'extinció del contracte per voluntat de l'empresari.

UD11. L'extinció del contracte II. 11.1. Els acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. 11.2. Els acomiadaments per força major. 11.3. L'extinció del contracte per causes que afecten a la persona del treballador. 11.4. L'extinció del contracte per causes que afecten la persona de l'empresari.

 

Mòdul III.

UD12. Gestió Salarial. 12.1. El Salari. 12.2. Estructura salarial: les partides salarials. 12.3. Protecció del salari.

UD13. La nòmina o rebut de salaris.

UD14. L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.). 14.1. Naturalesa de l'impost. 14.2. Objecte de l'impost. 14.3. Rendiments del treball. 14.4. Càlcul de les retencions a compte de l'IRPF15.


Perfil dels ponents

Frederic Soto. Col·laborador habitual de la Cambra. Expert en el tema a impartir, amb àmplia experiència docent i professional.


Inici

19

Setembre

2024

Final

13

Desembre

2024

Hores

80

620 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Els nostres alumnes van opinar del curs

La actitud y predisposición de la tutora ha sido perfecta. R. García

2019-06-06


Ha sido mi primer curso a distancia y me ha gustado el planteamiento y la atención prestada por la tutora, en mi caso Maribel Martinez. No dudo en seguir utilizando vuestros cursos. Saludos,

2018-11-28


Considero que ha sido un curso muy completo y que a mi modo me ha aportado mucho. No diria que es un curso de nivel iniciado. Agradezco la atención de Maribel, la tutora, en el seguimiento de todos los temas del curso y por hacer de fácil comprensión dudas y contenidos complejos de entender en un iniciado.

2018-06-19


Tens algun dubte?

937339833

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 937339833

Email: formacio@cambraterrassa.org